Menu

Ogólne warunki handlowe

1. Preambuła

Esders GmbH opracowuje i produkuje urządzenia pomiarowe, oprogramowanie i rozwiązania systemowe dla przemysłu gazowego, wodnego i ściekowego oraz zajmuje się serwisowaniem tych urządzeń (dalej jako „Towar”).

Esders Polska Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ulicy
M. Grochowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000399581 (dalej jako „Esders Polska”) jest wyłącznym przedstawicielem Esders GmbH w Polsce.

Poniższe ogólne warunki handlowe (dalej jako „OWH”) mają zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między Esders Polska a kontrahentami będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 z ind 1 Kodeksu cywilnego (dalej „Klientami”), chyba że Strony zawarły odrębną umowę w formie pisemnej. Zawarcie odrębnej umowy na piśmie wyłącza stosowanie OWH tylko w zakresie uregulowanym w takiej umowie w sposób zmieniający postanowienia OWH. OWH wiążą Klienta, o ile zostały mu doręczone na piśmie lub udostępnione w formie elektronicznej przed zawarciem umowy, a najpóźniej z chwilą jej zawarcia.

Esders Polska nie wiążą ogólne warunki umowne stosowane przez Klientów w takim zakresie, w jakim są sprzeczne z OWH. W pozostałym zakresie ogólne warunki umowne stosowane przez Klienta mogą wiązać Esders Polska wyłącznie, jeżeli zostaną potwierdzone przez Esders Polska na piśmie. OWH znajdują zastosowanie nawet jeśli Esders Polska świadczy usługi dla Klienta bez zastrzeżeń, mając świadomość sprzecznych lub odmiennych warunków Klienta.

2. Zawarcie umów

2.1. Wszelkie katalogi, cenniki, informacje handlowe lub inne materiały Esders Polska lub Esders Gmbh, w tym również te, które noszą cechy oferty, skierowane do ogółu jak i do konkretnego klienta, maja charakter wyłącznie informacyjny i niewiążący Esders Polska, stanowiąc jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Wskazane powyżej materiały stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego wyłącznie jeżeli zostało to jednoznacznie wskazane w ich treści. Oferty Esders Polska składane Klientowi wiążą Esders Polska przez okres 30 dni, od dnia ich sporządzenia, chyba że z treści wynika inny termin związania ofertą.

2.2. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Esders Polska tj. z chwilą dojścia do Klienta potwierdzenia zamówienia przez Esders Polska w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej lub też z chwilą spełnienia innych warunków umowy uzgodnionych pomiędzy stronami. W sytuacji dokonania przez Esders Polska dostawy bez potwierdzenia przyjęcia zamówienia, umowę z Esders Polska uznaje się za zawartą z chwilą przystąpienia przez Esders Polska do wykonania umowy. W takim przypadku umowę uznaje się za zawartą na zasadach określonych w ostatnim piśmie przedstawiającym warunki handlowe wysłanym przez Esders Polska do Klienta. Wszelkie ustne porozumienia lub zapewnienia stron zamieniające postanowienia umowy są wiążące wyłącznie, jeżeli zostały potwierdzone przez Esders Polska na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.

2.3. Wszelkie odniesienia do norm technicznych zawarte w katalogach, cennikach, informacjach handlowych  lub innych materiałach Esders Polska lub Esders Gmbh stanowią jedynie opis działania urządzenia, chyba że Esders Polska wyraźnie przejmie ryzyko w postaci zobowiązania gwarancyjnego co do zgodności z tym standardem technicznym. Jeżeli przy zawieraniu umowy udzielana jest gwarancja jakości lub trwałości w stosunku do przedmiotu zamówienia, powyższe następuje wyłącznie w formie pisemnej. Esders Polska i Esders Gmbh zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w katalogach, stronach internetowych i dokumentacji technicznej.

3. Dostawa

3.1. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Esders Polska. Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru niezwłocznie po poinformowaniu go o gotowości wydania Towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą powiadomienia go o gotowości Towaru do odbioru.

3.2. Jeżeli Strony postanowiły, że Towar ma zostać dostarczony do Klienta, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania przewoźnikowi. Powyższe znajduje zastosowanie również w przypadku bezpłatnej dostawy. Towar zostanie dostarczony na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Z chwilą wskazania adresu dostawy Klient zapewnia, że Towar może zostać prawidłowo dostarczony pod wskazany adres w uzgodnionym terminie. Esders Polska jest uprawniona do wykonania świadczenia częściowo, zarówno w zakresie dostawy Towaru jak i świadczonych usług, o ile nie jest to sprzeczne z uzasadnionym interesem Klienta.

3.3. Koszty wydania Towaru, w tym opakowania obciążają Esders Polska. Koszty odebrania, w tym transportu i ubezpieczenia Towaru ponosi Kupujący. Dostawa realizowana poza granicami kraju podlega odrębnej umowie dotyczącej kosztów transportu.

3.4. Terminy odbioru lub dostawy wskazane w potwierdzeniu zamówienia mają charakter wyłącznie informacyjny, chyba że Esders Polska zobowiązała się na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej do świadczenia w określonym terminie oraz pod warunkiem, że Klient przedstawił Esders Polska w odpowiednim terminie wszelkie informacje i dokumenty wymagane do realizacji dostaw, a także zapłacenia przez Klienta zaliczek w sposób i w wysokości ustalonej przez strony. W przypadku zwłoki Esders Polska w dostawie Towaru lub terminowego świadczenia, Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy wyłącznie jeżeli Esders Polska ponosi winę oraz po upływie rozsądnego, dodatkowego terminu wyznaczonego przez Klienta wraz z zastrzeżeniem, że w razie jego bezskutecznego upływu będzie uprawniony do odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone Esders Polska w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym Klient uzyskał uprawnienie do odstąpienia, pod rygorem utraty tego uprawnienia.

3.5. Zdarzenia niedające się przewidzieć, niemożliwe do uniknięcia i będące poza kontrolą Esders Polska, za które Esders Polska nie ponosi odpowiedzialności, takie jak zdarzenia siły wyższej, wojny, katastrofy naturalne, ataki IT, epidemie, zwalniają Esders Polska z obowiązku wykonywania terminowych dostaw lub terminowego świadczenia usługi przez czas ich występowania. W stosunku do Esders Polska za zdarzenia niedające się przewidzieć uznaje się także ww. okoliczności dotyczące jego dostawców lub kontrahentów (np. embargo). Okresy realizacji dostaw ustalone pomiędzy stronami ulegają przedłużeniu o czas występowania zakłócenia, a Klient powinien zostać poinformowany o jego występowaniu w odpowiedni sposób.

3.6. W przypadku gdy, Klient dopuszcza się zwłoki z odebraniem Towaru lub  bezpodstawnie odmawia odbioru Towaru, Esders Polska może oddać Towar na przechowanie na koszt i odpowiedzialność Klienta. Esders Polska może również według własnego wyboru żądać wykonania zobowiązań wynikających z umowy przez Klienta lub też wyznaczyć dodatkowy termin na odbiór z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia od umowy Esders Polska może domagać się od Klienta zapłaty kary umownej w wysokości  20 % ceny brutto za Towar ustalonej w umowie. Kara umowna płatna jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. W przypadku, gdyby szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Esders Polska ma prawo dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

4. Płatności

4.1. Ceny zawarte w katalogach, cennikach, informacjach handlowych lub innych materiałach Esders Polska lub Esders Gmbh, o których mowa w ust. 2.1. OWH mają charakter wyłącznie informacyjny. Ceny wskazane w ofercie bądź w potwierdzeniu zamówienia podane są na warunkach ex works (Incoterms 2010), netto oraz z wyłączeniem kosztów transportu, chyba że co innego wynika z oferty lub pisemnych ustaleń stron. O ile nie uzgodniono inaczej, płatność następuje w całości po zawarciu umowy.

4.2. Klient dokonuje zapłaty w terminie 21 dni po otrzymaniu świadczenia, jednak nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych od otrzymania faktury, chyba co innego wynika z oferty lub pisemnych ustaleń stron. W przypadku opóźnienia w zapłacie Esders Polska jest uprawniony do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

4.3 W przypadku zwłoki w zapłacie przez Klienta lub gdy po zawarciu umowy wyjdą na jaw okoliczności, wskazujące na jego niewypłacalność, Esders Polska będzie uprawniona do postawienia wszystkich zobowiązań Klienta w stan natychmiastowej wymagalności, także wówczas, gdy ich termin płatności jeszcze nie upłynął oraz żądania ustanowienia zabezpieczenia. Niezależnie od przysługujących praw Esders Polska jest także uprawniona do odstąpienia od umowy w zakresie przyszłych dostaw lub świadczonych usług.

4.4 Klient jest uprawniony do potrącenia roszczenie wzajemnego wyłącznie, jeżeli jest ono bezsporne lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

5. Zastrzeżenie prawa własności

5.1. Wydane Towary pozostają wyłączną własnością Esders Polska do momentu zaspokojenia przez Klienta wszelkich roszczeń wynikających z umowy, w tym zapłaty ceny. Klient nie jest uprawniony do ustanowienia zastawu na wydanych Towarach, do przenoszenia ich w formie zabezpieczenia lub do rozporządzania nimi w inny sposób mogący narazić Esders Polska na utratę prawa własności. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Esders Polska o zajęciach lub roszczeniach osób trzecich względem wydanych Towarów wraz z niezbędnymi dokumentami. Do czasu przejścia prawa własności na Klienta, Klient nie jest uprawniony do wprowadzania jakichkolwiek zamian lub modyfikacji Towaru bez wyraźnej pisemnej zgody Esders Polska. W przypadku trwałego połączenia lub pomieszania Towaru w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, Esders Polska staje się współwłaścicielem całości rzeczy. Udziały we współwłasności oznacza się według stosunku wartości rzeczy połączonych lub pomieszanych, przy czym wartość udziału Esders Polska nie może być niższa niż wartość wynikająca z faktury VAT wystawionej Klientowi z tytułu zawarcia umowy. W okresie zastrzeżenia własności Klient jest zobowiązany do traktowania Towaru z należytą dbałością.

5.2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Klienta wynikających z umowy, w szczególności w razie niewywiązania się z płatności, Esders Polska może, niezależnie od innych przysługujących jej praw odebrać od Klienta wydane Towary. Klient jest zobowiązany zapewnić Esders Polska lub jej przedstawicielom natychmiastowy dostęp do Towaru i pozostawić je do ich dyspozycji.

5.3. Klient niniejszym ceduje wszelkie wierzytelności przysługujące mu wobec osób trzecich w związku z ewentualną odsprzedażą dostarczonych Towarów, a Esders Polska akceptuje taką cesję. Klient zobowiązany jest do przekazania Esders Polska wszelkich informacji dotyczących wydanych Towarów pozostających własnością Esders Polska oraz roszczeń scedowanych na Esders Polska na podstawie niniejszej umowy. Cesja obejmuje wszelkie roszczenia dotyczące salda na rachunku bieżącym. Towary mogą być odsprzedawane wyłącznie przez przedsiębiorców w ramach zwykłej działalności gospodarczej i tylko pod warunkiem otrzymania zapłaty równowartości wynikającej z przedmiotu zawartej umowy z Esders Polska. Klient jest zobowiązany do uzgodnienia z kupującym, że kupujący nabywa prawo własności dopiero po dokonaniu płatności. Klient jest upoważniony do dochodzenia roszczeń przypisanych Esders Polska w ramach prowadzonej działalności na własny rachunek i we własnym imieniu. Upoważnienie to może zostać cofnięte przez Esders Polska w przypadku, gdy Klient zalega z płatnościami. Jeśli Esders Polska cofnie to upoważnienie, Klient jest zobowiązany przekazać Esders Polska wszelkie informacje niezbędne do dochodzenia roszczeń, przekazać odpowiednie dokumenty i powiadomić dłużników o cesji.

6. Rękojmia i gwarancja

6.1. Esders Polska jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli dany Towar ma wady fizyczne zgodnie z poniższymi postanowieniami, jakakolwiek szersza odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona, na co Klient wyraża zgodę.

6.2. Esders Polska jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wady fizyczne polegające na niezgodności ze specyfikacją techniczną, instrukcją obsługi lub inną dokumentacją załączoną przez Esders Polska dot. danego Towaru. Odpowiedzialność Esders Polska z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona, jeżeli Towar nie spełnia szczególnych wymagań Klienta lub nie posiada właściwości, które nie wynikają ze specyfikacji technicznej, instrukcji obsługi lub innych dokumentów dołączonych przez Esders Polska do Towaru, chyba że Esders Polska potwierdził szczególne właściwości na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.

6.3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności dostawy z dołączoną fakturą lub zamówieniem. W przypadku niezgodności należy bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie Esders Polska, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia, w którym Towar został dostarczony lub odebrany, pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu.

6.4. W przypadku otrzymania Towaru niezgodnego z dołączoną fakturą lub zamówieniem, Klient ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Esders Polska, a następnie zobowiązany jest do odesłania Towaru pod wskazany adres przez Esders Polska, na koszt Esders Polska. Esders Polska zobowiązuje się do wysyłki właściwego Towaru pod warunkiem jego dostępności oraz po potwierdzeniu otrzymania Towaru niezgodnego z zamówieniem.

6.5. Klient ma obowiązek sprawdzić przy odbiorze, w obecności kuriera stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki lub jakiejkolwiek ingerencji w jej zawartość, Klient ma obowiązek wypełnić z kurierem protokół szkodowy Towaru. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy względem Esders Polska wygasają wskutek przyjęcia Towaru bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to roszczeń z tytułu niewidocznych w chwili wydania ubytków lub uszkodzeń paczki, zgłoszonych przewoźnikowi i Esders Polska przez Klienta, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia paczki, w formie pisemnej bądź za pomocą poczty elektronicznej. Niedotrzymanie powyższego terminu skutkuje utratą roszczeń z tego tytułu.

6.6. Klient traci uprawnienia z rękojmi jeżeli: Towar został zamontowany/zainstalowany/uruchomiony nieprawidłowo tj. niezgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi lub innych dokumentach  dołączonych do Towaru lub też, jeżeli jest to wymagane z uwagi na rodzaj Towaru, a Towar został zamontowany/zainstalowany/uruchomiony przez osobę bez wymaganych uprawnień lub kwalifikacji; Towar był nieprawidłowo użytkowany tj. niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w instrukcji obsługi lub innych dokumentach dołączonych do Towaru; Klient samodzielnie (lub zlecając osobom trzecim) i bez uzyskania zgody Esders Polska – dokonał jakichkolwiek modyfikacji (w tym m.in. napraw lub przeróbek) Towaru; Klient samodzielnie (lub zlecając osobom trzecim) i bez uzyskania zgody Esders Polska dokonał jakichkolwiek przeróbek Towaru z użyciem elementów/części nieoryginalnych tj. wyprodukowanych przez innego producenta niż Esders Gmbh.

6.7. Esders Polska udziela gwarancji na Towar w zakresie i na warunkach ustalonych w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, takich jak filtry, papier do drukarki lub części zużywające się (baterie, zasilacze, materiały drukowane, elektroniczne komórki pomiarowe), a także zużycie czujników pomiarowych przez kontakt z mierzonym medium.

7. Odpowiedzialność i odszkodowanie

7.1. Strony mogą dochodzić względem siebie należności lub odszkodowania między innymi z tytułu szkody wyrządzonej w związku z wykonywaniem umowy wyłącznie na zasadach określonych poniżej.

7.2. Niezależnie od reżimu odpowiedzialności, Esders Polska ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie za szkody spowodowane z winy umyślnej. Esders Polska nie odpowiada w szczególności za: zysk utracony przez Klienta w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Esders Polska umowy; szkody pośrednie, będące konsekwencją niewłaściwego wykonania przez Esders Polska przedmiotu umowy; szkody, które nie wynikają z wadliwego wykonania przez Esders Polska przedmiotu umowy, w szczególności za szkody wynikające z normalnego zużycia lub zmian w Towarze dokonanych bez zgody Esders Polska. Łączna odpowiedzialność Esders Polska wobec Klienta z tytułu wszelkich szkód, roszczeń i innych żądań mających związek bądź wynikających z zawartej umowy nie może w żadnym wypadku przekroczyć 100% ceny brutto sprzedaży. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie znajdują zastosowania do bezwzględnie obowiązującej odpowiedzialności ustawowej.

7.3. W przypadku gdy, Esders Polska zobowiązany był do spełnienia świadczenia w określonym przez Strony terminie i zastrzeżone zostało wprost, że wskazany termin nie ma charakteru wyłącznie instrukcyjnego, w razie zwłoki w spełnieniu takiego świadczenia odpowiedzialność Esders Polska ograniczona jest do 5% wartości ceny brutto sprzedaży, a w przypadku gdy do spełnienia świadczenia Esders Polska nie doszło odpowiedzialność ograniczona jest do 10% wartości ceny brutto sprzedaży.

7.4. Klient oświadcza, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza jest prowadzona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym że spełnia wszelkie wymogi związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, w szczególności w odniesieniu do instalacji, eksploatacji, konserwacji i napraw sieci/gazociągów/innych urządzeń w stosunku do których Towar ma być używany. Esders Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z powodu nieprzestrzegania takich przepisów przez Klienta.

8. Prawo autorskie

Wszelkie prawa autorskie odnoszące się do instrukcji, dokumentów lub rysunków technicznych dołączonych do Towaru lub udostępnionych Klientowi w formie elektronicznej przysługują Esders Gmbh i nie mogą być zmieniane bez uprzedniej zgody.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) administratorem danych osobowych jest Esders Polska.

9.2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu zachowania lub nawiązania relacji biznesowych (na podstawie art.6 ust. 1f RODO); gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art.6 ust. 1b RODO); realizacji łączących umów oraz świadczenia na rzecz Klienta oferowanych usług, w tym wysyłki korespondencji; realizacji obowiązków Esders Polska przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych; prowadzenia przez Esders Polska marketingu bezpośredniego (na podstawie art.6 ust.1a RODO) po wyrażeniu odrębnych, dobrowolnych zgód (zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną) – zgoda wyrażana / wycofywana z poziomu newslettera.

9.3. Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Klienta lub dane osobowe pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych (www, ZUS, CEIDG, KRS), w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwa firmy, stanowisko, adres do korespondencji. W przypadku przedsiębiorców dodatkowo NIP, adres siedziby, nr rachunku bankowego.

9.4. Dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym organom publicznym, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Esders Polska z zakresu: a) usług prawnych, b) księgowości, c) marketingu, d) finansów, e) utrzymania systemów informatycznych.

9.5. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE).

9.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Esders Polska do momentu cofnięcia zgody lub przez okres wymagany przepisami prawa.

9.7.Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).

9.8. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez kontakt z Esders Polska telefonicznie lub mailowo lub w przypadku jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody za pomocą formularza poprzez który zgody zostały wyrażone.

9.9. Klient jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

9.10. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).

10. Doradztwo techniczne

10.1. Udzielenie przez Esders Polska porad lub wskazówek technicznych nie zwalnia Klienta z obowiązku zweryfikowania Towaru pod kątem jego przydatności do zamierzonych procesów lub zastosowań.

11. Postanowienia końcowe

11.1 Prawem właściwym dla niniejszych OWH i wszelkich umów pomiędzy stronami jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z umów pomiędzy stronami lub z nimi związane podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Esders Polska.

11.2. W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego OWH, na jakiejkolwiek podstawie prawnej OWH pozostają wiążące w pozostałym zakresie, a umowa pomiędzy stronami jest ważna i skuteczna, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

11.3. Esders Polska powiadomi Klienta na piśmie o wszelkich zmianach do niniejszych OWH. Zmienione postanowienia OWH obowiązują Klienta, chyba że w terminie sześciu tygodni Klient zgłosi Esders Polska sprzeciw na piśmie.

keyboard_arrow_up